Dagordning på årsmöte

Långekärrs Fritidsförening

Årsmöte lördagen den 12 juli 2014
Gerlesborgsskolan kl 10

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat
 4. Val av 2 justeringsmän för årsmötesprotokollet
 5. Val av ordförande för årsmötet
 6. Val av sekreterare för årsmötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas presentation av revisionsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Medlemsavgift för 2015
 11. Val av ordförande på 2 år (*först aktuellt på årsmötet 2015)
 12. Val av kassör på 2 år
 13. Val av 3 styrelseledamöter på 1 år vardera (varav en sekreterare)
 14. Val av 2 styrelsesuppleant på 1 år vardera
 15. Val av 2 revisorer på 1 år vardera
 16. Val av 1 revisorsuppleant på 1 år
 17. Val av valberedning på 1 år
 18. Arvoden till styrelsen
 19. Trivseldagen/50-års firande för barn lördagen den 19/7 (kl 11?) – aktiviteter/ansvariga (krabbfiske, korvgrillning, poängpromenad,priser etc…)
 20. 50-års festen lördagen den 19/7 för vuxna på kvällen
 21. Beslut om upptagning av badutrustning för hösten 2014
 22. Beslut om städdag för våren 2015
 23. Beslut om tidpunkt för årsmöte 2015
 24. Trivseldagen 2015
 25. Inkomna motioner till styrelsen: Cecilia Holmgren föreslår att vi anordnar lotteri och lekar i samband med midsommarfirandet.
 26. Övriga frågor
 27. Stämman avslutas

Långekärr juli 2014

Styrelsen – Långekärrs fritidsförening