Dagordning på årsmöte

Långekärrs Fritidsförening

Årsmöte lördagen den 12 juli 2014
Gerlesborgsskolan kl 10

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Dagordningens godkännande
  3. Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat
  4. Val av 2 justeringsmän för årsmötesprotokollet
  5. Val av ordförande för årsmötet
  6. Val av sekreterare för årsmötet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Revisorernas presentation av revisionsberättelsen
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Medlemsavgift för 2015
  11. Val av ordförande på 2 år (*först aktuellt på årsmötet 2015)
  12. Val av kassör på 2 år
  13. Val av 3 styrelseledamöter på 1 år vardera (varav en sekreterare)
  14. Val av 2 styrelsesuppleant på 1 år vardera
  15. Val av 2 revisorer på 1 år vardera
  16. Val av 1 revisorsuppleant på 1 år
  17. Val av valberedning på 1 år
  18. Arvoden till styrelsen
  19. Trivseldagen/50-års firande för barn lördagen den 19/7 (kl 11?) – aktiviteter/ansvariga (krabbfiske, korvgrillning, poängpromenad,priser etc…)
  20. 50-års festen lördagen den 19/7 för vuxna på kvällen
  21. Beslut om upptagning av badutrustning för hösten 2014
  22. Beslut om städdag för våren 2015
  23. Beslut om tidpunkt för årsmöte 2015
  24. Trivseldagen 2015
  25. Inkomna motioner till styrelsen: Cecilia Holmgren föreslår att vi anordnar lotteri och lekar i samband med midsommarfirandet.
  26. Övriga frågor
  27. Stämman avslutas

Långekärr juli 2014

Styrelsen – Långekärrs fritidsförening